14 de febrer 2013

Aportacions a l'estructura i lleis de la Catalunya Independent (1)


(Catalunya Acció)

Regeneració política i democràtica


L’EMERNCIA DUNA NOVA CONSCNCIA NACIONAL”

IDEES FONAMENTALS

·       Els catalans  actualment  associem la  política  amb  mentides,  estafa,  frau, enganys, corrupció, lladrocini, interessos personals, aprofitament. Veiem els polítics com uns vividors i uns aprofitats. La paraula política ens suggereix indiferència, avorriment, cansament, falta de seriositat, escassa responsabilitat, poc respecte, ineficàcia, desinterès, prepotència, obsessió per a mantenir la cadira i  corrupció. La falta de la llibertat nacional i d'una veritable democràcia perpetuen l'actual descrèdit de la política.

·       L'status  polític actual de la nació catalana és el d'una simple colònia, que està sotmesa amb un cinisme absolut als tres flagells que defineixen tota situació colonial, és a dir, la submissió política forçada, l'espoliació econòmica sistemàtica i la substitució de la llengua i de la cultura pròpies per les de la metròpoli. Avui la mediocritat i la incapacitat dels polítics actuals substitueixen la Política per ladministració. En aquests darrers trenta anys, la classe política del Principat de Catalunya ha estat més capficada a intentar un impossible encaix  a  Espanya  que  a  defensar  i  gestionar  amb  dignitat  els  interessos  nacionals catalans. La seva praxis política s'ha reduït a una simple gestió de la colònia, sense cap poder real de decisió.

·       Per a redrar aquesta situació difícil cal anar a l’arrel del problema. S'ha de desmantellar tot aquest sistema potic, heretat de la "transició", i totalment sotmès als interessos espanyols i francesos, tot impulsant un nou estil polític totalment deslligat d'aquestes rèmores actuals, que garanteixi la independència política de la nació, com a primer pas imprescindinble de la regeneració política.

·       Cal que els catalans ens sentim orgullosos dels nostres representants i que percebem en l'acció política els valors fonamentals: justícia, prudència, fortalesa desperit, austeritat, conducta ètica, transparència, mèrit, esforç, voluntat de servei, etc., sense els quals és impossible una regeneració política i nacional veritable. Els representants polítics han de ser l'encarnació d'aquests valors fonamentals i han de demostrar una coherència exemplar entre les seves actituds, el seu discurs i la seva praxis política. Tan sols així el polític esdvindrà el model de referència per a la societat a la qual representa i podrà exercir l'autèntic lideratge que cal a tota nació.

·       La recuperació de la confiança i la il·lusió que aquests canvis comportaran, conduiran a una major implicació de la ciutadania en la presa de decisions. La societat està buscant noves fórmules de participació a través de nous moviments socials. Per a salvar aquest progressiu allunyament entre la classe política i la nació, cal establir un sistem a que vinculi millor els càrrecs electes amb la resta de la societat.

PROPOSTES CONCRETES

1.  Sistema electoral on els representants de cada demarcació/comarca seran escollits directament pels seus electors, no pels aparells dels partits.

2.  Els rrecs electes tindran limitat el seu mandat a un màxim de dues legislatures consecutives.

3.   Es prohibirà lacumulació de càrrecs.

4.   Creació d'un cos de servidors civils (els actuals funcionaris) eficient i modèlic.

5.  Estricte  control  i  transparència  dels  contractes,  subvencions,  ajuts, concursos  públics atorgats per l’Administració i del finançament dels partits polítics. Garantir -ne i facilitar-ne una informació accessible i fidedigna al ciutadà. Informació pública, tranparent i entenedora de totes les despeses de les administracions públiques, en tots els àmbits, amb periodicitat mensual.

6.   Establir uns requeriments mínims que cal exigir a un càrrec polític, entre ells el domini oral i escrit de la llengua catalana.

7.  Adequació de sous i altres percepcions de càrrecs públics. No hi haurà pensions vitalícies pel fet d'haver exercit un rrec polític.

8.   El representant polític, com a servidor públic, haurà de rendir comptes a l'inici i al final del mandat.

9.   Els polítics, així com tots els rrecs electes dels tres poders de l'Estat, estan al servei dels interessos de la nació i de la seva plenitud. Qualsevol transgressió d'aquesta premissa implicarà, ipso facto, la seva destitució i la seva separació de la política activa.

10. Control  i  transparència  en  la  despesa  electoral.  Es  reglamentarà  un  nou  model  de campanya electoral menys onerós i més honest, que garanteixi que totes les opcions polítiques tinguin la mateixa presència en els anuncis gratuïts i en els debats públics.

11. Fomentar els valors democràtics en l’educació i en els mitjans de comunicació.

12. Reforçar i fer efectiu el principi d'independència dels tres poders bàsics d'un estat
de dret legislatiu, executiu i judicial.

13. Es promourà la democràcia participativa a través de la realització de referèndums en tots aquells temes que afectin d'una manera important la vida municipal o nacional, o bé sempre que el nombre de ciutadans estipulat en la llei de referèndums ho demani. En aquestes consultes s'imposarà un control estricte pel que fa a la veracitat de la informació que es faci arribar al ciutadà.

0 Comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Ni oblidem ni perdonem